علاج درد، طبیبان آشنا دانند..

شب تاریک و سنگستان و ما مست..
قدح از دست ما افتاد و نشکست!!..
نگهدارنده اش نیکو نگهداشت...
وگرنه صد قدح نفتاده، بشکست!!


                   وب سايت گروه صنعتی تهران صنعت
                         دوشنبه، 30 آبان ماه ، 1390


ارسال توسط tehransanat
بازدید : 12496 مرتبه