علاج درد، طبیبان آشنا دانند !...شب تاریک و سنگستان و ما مست..
قدح از دست ما افتاد و نشکست!!..
نگهدارنده اش نیکو نگهداشت...
وگرنه صد قدح نفتاده، بشکست!!...


  استفاده از
مشاوره فوق تخصصی مشاورین گروه صنعتی تهران صنعت،که حاصل سالها تجربه

 متبحرانه و سابقه طولانیست،موفقیتتان را تضمین کنید!!.. جلوگیری از شکست شما درسرمایه گذاری

تولیدی وصنعتی،همچون موم در دستان ماست!!!..
 


                   وب سايت گروه صنعتی تهران صنعت
                         دوشنبه، 30 آبان ماه ، 1390


ارسال توسط tehransanat
بازدید : 11850 مرتبه